Motociklas – ekonomiška transporto priemonė

Motociklas — paprasta, pigi, greita, ekonomiška transpor­to priemonė. Ji sėkmingai panaudojama žemės ūkyje, preky­boje, kariuomenėje, sportinėse varžybose. Motociklas — tai mechaninis žirgas. Motociklininkas turi būti drąsus, ištver­mingas, greitos orientacijos, todėl motociklus ir motorolerius ypač mėgsta jaunimas.

Tačiau motociklas yra pavojinga ir, atsižvelgiant j mūsų respublikos klimatą, sezoninė •transporto priemonė. Mažas neapdairumas, vairavimo klaida, neteisingas eismo situaci­jos ivertinimas — ir galima sunkiai susižaloti, tapti invalidu arba net ir užsimušti. Todėl motociklininkas turi gerai žinoti ne tik eismo taisykles, bet nusimanyti ir apie motociklo san­darą, priežiūrą bei remontą. Jis turi žinoti motociklo dinami­nes ypatybes, ypač jo pastovumą stabdant, sukant, važiuojant slidžiu keliu. Patyręs motociklininkas ne tik moka reguliuoti motociklo mechanizmus, bet sugeba laiku pastebėti gedimus ir juos pašalinti.

Koks turi būti motociklininkas

Labai svarbu, kad motociklininkas mokėtų teikti pirmąją pagalbą. Mokant suteikti pirmąją pagalbą, ištikus avarijai, galima išgelbėti sužeistuosius.

Kiekvienas motociklininkas kelyje turi būti ypač draus­mingas, atidus ir mandagus, griežtai laikytis eismo taisyklių, o tai, kartu su kitų eismo dalyvių drausmingumu, ir sudaro saugų eismą.

Knygelėje pateikiamos reikalingiausios žinios apie moto­ciklus, motorolerius, mopedus, apie jų sandarą, priežiūrą, remontą, vairavimo techniką, motosportą ir kitus dalykus.

Seniausia sausumos transporto priemonė — tai žmonių arba gyvulių velkamos rogės, o šiai dienai – motociklas arba motoroleris. Didelė pažanga šioje srityje padaryta, išradus ratą ir pritaikius jį vežimui. Žmonės ištisus šimtmečius siekė pasigaminti tokį vežimą, kuriuo būty galima važiuoti pačiam, sukant jo ratus. Zmogaus jėga va­rorni vežimai atsirado tik XVIII amžiaus antrojoje pusėje. Tokius vežimus bandė pasigaminti nagingi meistrai išradėjai L. Samšurenkovas (1751), I. Kulibinas (1791), E. Artamo­novas (1801) ir kiti. Tačiau to meto vežimai dėl didelio svo­rio ir sunkiai besisukančių ratų netiko naudoti, nes tokiam vežimui varyti neužteko žmogaus jėgos. Tobulinant vežimus, buvo mažinamas ratų skaičius, panaudojami meta­liniai apkaustai. Lengviausias vežimas — dviejų ratų. Ap­žergus toki dviratį ir kojomis atsispyrus žemės, buvo galima važinėti. Važinėjant dviračiais, ypač greičiau riedant I pakalnę, įsitikinta, kad, sukiojant priekinj vairuojamąjį ratą, galima išlaikyti ir pusiausvyrą. Pirmieji dviračiai patraukda­vo meistrų išradėjų dėmesį ne tiek savo praktine nauda, kiek noru sukurti kažką novatoriškiau, originaliau.

Artamonovas savo dviračiu/motociklu

1801 metais E: Artamonovas savo dviračiu iš Uralo nu­važiavo j Maskvą. Vokietijoje medinj dviratj 1813 metais pa­sigamino ir juo važinėjo K. Draisas. Dabartinę for­mą dviratis jgijo 1860-1865 metais*.

1974 m. Italijoje aptiktas Leonardo da Vinčio 1504 m. dviračio pie­šinys. Abu dviračio ratai vienodo skersmens, užpakalinis ratas sukamas pedalais ir grandine, priekinė šakutė lenkta.

Su mumis pasidalino motociklų ir motorolerių supirkėjas – oron.lt. Šis tekstas priskirtas prie motociklų supirkimas kategorijos.

 

Kokios priežastis automobilyje? Gal karbiuratorius?

Kaip dirba paprasčiausias karbiuratorius, taip užklausėme automobilių supirkėjų Kaune. Jie su mumis ir pasidalino savo mintimis.

Degiojo mišinio sudarymo procesas vadinamas karbiuracija. De­giusis mišinys sudaromas karbiuratoriuje. Karbiuratorius dirba pul­verizacijos principu. Jeigu j skystj jkišime vamzdelj ir virš jo atvirojo galo smarkiai pūsime orą, vamzdelyje susidarys praretinimas, todėl skystis kils Į viršų ir oro srauto bus išpurškiama.

Karbiuratorius

Paprasčiausią karbiuratorių (35 pav.) sudaro dvi pagrindinės dalys: plūdės kamera ir maišymo kamera. Plūdes kameroje sumon­tuotas uždarymo mechanizmas, sudarytas iš plūdės, adatinio vožtuvo ir jo lizdo. Vamzdžio formos maišymo kameroje yra siauros žiotys — difuzorius. I jj jkištas iš plūdės kameros ateinantis vamzdelis purkštukas. Piurkštukb ,gale yra tam tikro skersmens ir tam tikros formos skylutė — žikleris. žemiau difuzoriaus jtaisyta droselinė sklendė.

Prisipildant plūdės kamerai degalų, kylanti j viršų plūdė spau­džia vožtuvą, ir šis uždaro lizdo skylę. Jei degaIai nevartojami, jų tiekimas plūdės kamerą nutrūksta degalų lygis joje nesikeičia. Purkštuko degaly išpurškimo skylutė yra 1-2 mm aukščiau už degaltį lygl plūdės kameroje.

Maišymo kamerą su variklio cilindru jungia siurbimo vamzdis. Praretinimas, isusidaręs cilindre ,per jsiurbimo taktą (siurbimo voi­tuvas atidarytas), per vožtuvu neuždengtą siurbimo skylę perduo­damas į maišymo ikamerą. Difuzoriuje dėl padidėjusio juo einančio oro greičio suisidaro praretinimas. Kadangi plūdės kameroje yra atmosferos slėgis, o maišymo kameroje — praretinimas, tai iš purkš­tuko ima trykšti degalai. Oro srauto išskaidyti smulkiais lašeliais degalai garuoja ir intensyviai maišosi su oru.

Cilindrai ir sklendės

Cilindrus patenkančio oro kiekis priklauso nuo droselinės sklendės atidarymo kampo arba nuo alkūninio veleno sukimosi dažnio.Zemėjant degalų lygiui plūdės kameroje, žemyn leidžiasi ir plū­dė, ir pro atsidariusio uždarymo vožtuvo lizdo skylę degalai vėl ima tekėti į plūdės kamerą.dės ,kameroje visada palaikomas varikliui reikalingas degalų lygis, o maišymo kameroje iš degalų ga­ry ir oro sudaromas degusis mi­šinys.

Bakas ir filtrai

Iš bako degalai patenka į filtrinius nusodintuvus. Juose nuo degalų atskiriamos mechaninės .priemaišos ir vanduo. Sunkvežimiuo­rse filtrinis nusodintuvas jtaisytas ant rėmo prie degalų bako. De­galus iš bako pro smulkųjj filtrą j karbiuratorių varo siurblys, su­montuotas ant karterio tarp cilindry eilių (3HJI-130) arba viename skirstomųjų krump1iaračių dan,gtelio šone (3M3-53-12).

Degusis mišinys iš degaly ir oro sudaromas karbiuratoriuje. Sis prietaisas jtaisytas virš variklio ant degalų isiurbimo vamzdžio. Oras prieš patekdamas j karbiuratorių išvalomas filtre, pritvirtintame arba tiesio,g iprie karbiuratoriaus, arba iš šono ,prie variklio (tada •jis su karbiuratoriumi esti !sujungtas atvamzdžiu).

Pagrindinis šaltinis: automobilių supirkimas Kaune