Priežastis variklio tepimo sistema
2017-03-25
Svarus devynioliktojo amžiaus technikos laimėjimas elektromobilis
2017-03-30

Alyvos filtrai ir radiatorius

Kalbinti automobilių supirkėjai Ukmergėje automobilio eksplotavimo ilgaamžiškumas yra: alyvos keitimas tada, kada jis reikalingas, jokiais būdais neuždelst su pakeitimu.

Alyvos filtrai

llgainiui eksploatuojamo automobilio alyva ,blo,gė­ja, nes ją užteršia metalinių detalių dilimo produktai ir nuodegų dalelės, kurios isusidaro alyvai liečiantis su karštomis cilindrų sie­nelėmis. Alyva, plaudama karštas detales, koksuojasi, joje atsiranda dervos ir lako tipo produktų. Sios priemaišos kenkia varikliui, todėl alyva valoma, t. y. filtruojama.

Alyvos išcentrinis filtras

Autornobilių 3HJI-130 ir KaMA3 varik­liuose naudojami išcentriniai alyvos filtrai isu reaktyvine ,pavara. Filtrą (31 pav.) sudaro korpusas su ašimi, ant ašies guolio isumon­tuotas rotorius ir ,gaubtas. Zemiau rotoriaus jtaisyti du žikleriai ir filtravimo tinklelis,. Ziklerių skylutės nukreiptos j skirtin,ga,s puses. Gaubtas veržle įtvirtintas ant rototiaus ašies ir iš viršaus uždengtas dangteliu, priveržtu sparnuotąja veržle. Rotorius sukasi veikiamas pro abu žiklerius trykštančios alyvos srauto. Var.iklio KaMA3-740 filtro rotorius sukasi veikiamas iš rotoriaus ašies tūtos ištekančio alyvos reaktyvinio srauto jėgos.

Alyva pirmiausia patenka rotoriaus tuščiavidurę ašį, paskui – į gaubtą. Sukantis rotoriui, sunkios alyvos priemaišų dalelės bloškiamos prie gaubto sienelių — ten susidaro nuosėdų sluoksnis. Paskui alyva teka pro tinklelį ir nufiltruota išpurškiama žiklerių. Paskui ji suteka į karterio dugninę.

alyvos išcentrinis filtras

Alyvos radiatorius

Kai lauke karšta ir kai važiuojama sunkiai įveikiamais kelio ruožais, alyva gali labai įkaisti ir todėl pasidaryti visai skysta. Tada iš karto ,sumažėja slėgis tepimo sistemoje.

Kad nepasidarytų per daug skysta, alyva aušinama. Tam tikslui variklio tepimo sistemoje yra surnontuotas alyvos radiatorius. Jį sudaro bakeliai, sujungti horizontaliais vamzdeliais. Kad būtų di­desnis aušinimo ipaviršius ir standesnis radiatorius, vamzdeliai da­romi su metalinėmis briaunelėmis. Automobilio 314JI-130 alyvos ra­diatorių sudaro briaunotų (kad ibūtų didesnis šilumos atidavimo pa­viršius) vamzdelių igyvatukas.

Alyvos radiatoriuje alyva sutinka labai nedidelį pasipriešinimą, todėl slėgis sistemoje gali sumažėti, ir j tepamus ,paviršius pateks mažiau alyvos. Kad taip neatsitiktų, alyvos radiatorius įjungiamas čiaupu. Prieš čiaupą įtaisy-tas apsauginis vožtuvas užsidaro ir ne­praleidžia alyvos j radiatorių, kai slėgis tepimo sistemoje pasidaro mažesnis kaip 0,1 MPa.

Variklyje 3HJI-130 alyva j radiatorių teka iš apatinės siurblio sekcijos. Išjun,gus radiatorių, visa alyva pro dangtelyje įmontuotą reguliavimo vožtuvą teka j siurblio siurbimo ertmę, ap­lenkdama radiatorių.

Automobilių variklitį tepimo :sistemoje visa alyva, pratekėjusi radiatorių, suteka j karterio dugninę.

Variklis – technologijos

Kai variklis neįšilęs, slėgis te,pimo sistemoje igali padidėti tiek, kad ims trūkinėti tepimo sistemos kanalai. Kad taip neatsitikty ir alyva būtų tiekiama normaliai net ir tada, kai smarkiai išdilusios detalės, tepimo :sistemoje įtaisytas redukcinis vožtuvas.

Variklyje 3M3-53-12 redukcinis vožtuvas įtaisytas siurblio kor­puse. Variklyje 3H,TI-130 siurblio viršutinės sekcijos redukcinis vož­tuvas įmontuotas ketiniame tarpiklyje tar,p viršutinės ir apatinės siurblio ■sekcijų. Gamykloje redukcinis vožtuvas sureguliuojamas 0,2-0,4 MPa slėgiui. Eksploatūojant automobilj, jo paprastai ne­reikia reguliuoti.

Automobilyje KaMA3 kiekviena variklio alyvos siurblio sekcija turi po apsauginį vožtuvą, sureguliuotą 0,8-0,85 MPa slėgiui. Slė­gimo sekcijos korpuse jtaisytas diferencinis vožtuvas, palaikantis pagrindinėje magistralėje 0,4-0,45 MPa slėgį.

Užsiteršus visasraučiam filtrui su keičiamais filtravimo elemen­tais, alyva j pa,grindinę magistralę tekės pro filtro reguliavimo vož­tuvą.

Automobilyje KaMA3 variklio išcentrinio alyvos filtro korpuse yra du vožtuvai: vienas — reguliavimo, neleidžiantis slėgiui prieš išcent­rinį filtrą padidėti daugiau kaip iki 0,65 MPa, ir kitas — apsauginis, isureguliuotas 0,05-0,07 MPa slėgiui.