Svarus devynioliktojo amžiaus technikos laimėjimas elektromobilis
2017-03-30
Motociklas – ekonomiška transporto priemonė
2017-04-27

Kokios priežastis automobilyje? Gal karbiuratorius?

Kaip dirba paprasčiausias karbiuratorius, taip užklausėme automobilių supirkėjų Kaune. Jie su mumis ir pasidalino savo mintimis.

Degiojo mišinio sudarymo procesas vadinamas karbiuracija. De­giusis mišinys sudaromas karbiuratoriuje. Karbiuratorius dirba pul­verizacijos principu. Jeigu j skystj jkišime vamzdelj ir virš jo atvirojo galo smarkiai pūsime orą, vamzdelyje susidarys praretinimas, todėl skystis kils Į viršų ir oro srauto bus išpurškiama.

Karbiuratorius

Paprasčiausią karbiuratorių (35 pav.) sudaro dvi pagrindinės dalys: plūdės kamera ir maišymo kamera. Plūdes kameroje sumon­tuotas uždarymo mechanizmas, sudarytas iš plūdės, adatinio vožtuvo ir jo lizdo. Vamzdžio formos maišymo kameroje yra siauros žiotys — difuzorius. I jj jkištas iš plūdės kameros ateinantis vamzdelis purkštukas. Piurkštukb ,gale yra tam tikro skersmens ir tam tikros formos skylutė — žikleris. žemiau difuzoriaus jtaisyta droselinė sklendė.

Prisipildant plūdės kamerai degalų, kylanti j viršų plūdė spau­džia vožtuvą, ir šis uždaro lizdo skylę. Jei degaIai nevartojami, jų tiekimas plūdės kamerą nutrūksta degalų lygis joje nesikeičia. Purkštuko degaly išpurškimo skylutė yra 1-2 mm aukščiau už degaltį lygl plūdės kameroje.

Maišymo kamerą su variklio cilindru jungia siurbimo vamzdis. Praretinimas, isusidaręs cilindre ,per jsiurbimo taktą (siurbimo voi­tuvas atidarytas), per vožtuvu neuždengtą siurbimo skylę perduo­damas į maišymo ikamerą. Difuzoriuje dėl padidėjusio juo einančio oro greičio suisidaro praretinimas. Kadangi plūdės kameroje yra atmosferos slėgis, o maišymo kameroje — praretinimas, tai iš purkš­tuko ima trykšti degalai. Oro srauto išskaidyti smulkiais lašeliais degalai garuoja ir intensyviai maišosi su oru.

Cilindrai ir sklendės

Cilindrus patenkančio oro kiekis priklauso nuo droselinės sklendės atidarymo kampo arba nuo alkūninio veleno sukimosi dažnio.Zemėjant degalų lygiui plūdės kameroje, žemyn leidžiasi ir plū­dė, ir pro atsidariusio uždarymo vožtuvo lizdo skylę degalai vėl ima tekėti į plūdės kamerą.dės ,kameroje visada palaikomas varikliui reikalingas degalų lygis, o maišymo kameroje iš degalų ga­ry ir oro sudaromas degusis mi­šinys.

Bakas ir filtrai

Iš bako degalai patenka į filtrinius nusodintuvus. Juose nuo degalų atskiriamos mechaninės .priemaišos ir vanduo. Sunkvežimiuo­rse filtrinis nusodintuvas jtaisytas ant rėmo prie degalų bako. De­galus iš bako pro smulkųjj filtrą j karbiuratorių varo siurblys, su­montuotas ant karterio tarp cilindry eilių (3HJI-130) arba viename skirstomųjų krump1iaračių dan,gtelio šone (3M3-53-12).

Degusis mišinys iš degaly ir oro sudaromas karbiuratoriuje. Sis prietaisas jtaisytas virš variklio ant degalų isiurbimo vamzdžio. Oras prieš patekdamas j karbiuratorių išvalomas filtre, pritvirtintame arba tiesio,g iprie karbiuratoriaus, arba iš šono ,prie variklio (tada •jis su karbiuratoriumi esti !sujungtas atvamzdžiu).

Pagrindinis šaltinis: automobilių supirkimas Kaune