Automobilių supirkimas kai problema – variklis
2017-03-25
Alyvos filtrai ir radiatorius
2017-03-25

Priežastis variklio tepimo sistema

Kodėl automobilius pardavinėja? Kodėl juos superka automobilių supirkėjai? Paprastas atsakymas – tepimo sistema. Kai ji funkcionuoja netinkamai, didelė tikimybė, kad automobilis ilgai nevažiuos.

Tepimo sistemą sudaro alyvos Iaikymo, tiekimo, valymo, aušinimo prietaisai, vamzdeliai ir kanalai. Trumpai pana,grinėsime variklio 3HJI-130 tepimo sistemą (27 pav.). Variklio 31/1J1-130 tepimo sistemos schema parodyta 27 paveiks­le, a. Alyva iš karterio dugninės pro ėmiklį patenka j alyvos siurblį.

27 pav. tepimo sistema

Apatinė siurblio sekcija alyvą varo į radiatorių ir iš jo — į variklio karterio dugninę. Viršutinė siurblio sekcija varo alyvą cilindrų bloko užpakalinės pertvaros kanalu j alyvos filtro korpusą.

Filtras ir alyva

Iš filtro alyva patenka į skirstymo kamerą, esančią cilindry bloko užpakalinėje pertvaroje. Iš jos alyva išstumiama j du (kairjjį ir deši­nįjį) išilginius magistralinius cilindry bloko kanalus. Jais tam tikru slėgiu varoma alyva tepamos kreipiančiosios jvorės ir skirs­tymo velenėlio atraminiai kakliukai — švaistiklių guoliai. Iš deši­niojo magistralinio kanalo priekinio galo alyva tiekiama kompresoriui tepti. Skirstymo velenėlio vidurinio kakliuko tepimo skylutėms suta­pus su ,cilindrų bloko skylutėmis (skirstymo velenėliui apsisukus vie­ną kartą, skylutės irgi sutampa vieną kartą), alyva įpurškiama j ci­lindrų galvutės kanalus. Iš šių kanaly pulsuojanti alyvos srove1ė stovelių atraminių paviršių ,grioveliais, svirčių ašimis ir tarpeliais tarp stovelių skylės sienelių ir pro tą skylę prakišto varžto patenka j svirčių tuščiavidures ašis (27 pav., b) ir toliau pro, šių ašių .skylu­tes — j jvores.

Iš tarpelio tarp svirties skylės ir jos ašies trumpojo peties kanalu alyva patenka ant strypų rutunnių atramy (27 pav., c), ant vožtuvų stiebelių ir jų sukimo mechanizmus. Skirstymo velenėlio priekinio kakliuko kanalu islegiama alyva teka j atraminj flanšą. Kitos varik­lio detalės arba aptaškomos alyva, arba alyva ant jų teka savitaka.

Cilindrai

Ant cilindro sienelių alyva iš,purškiama pro švaistiklio skylutę, kai ši skylutė sutampa su alkūninio veleno alyvos kanalu (27 pav., d) . Alyva, kurią nuo cilindro sienelių nubraukia tepalinis žiedas, pro stūmoklio griovelio skylutę teka j stūmoklio vidinę ,ertmę ir tepa stūmoklio piršto atramas stūmoklio prielajose ir viršutinėje švais­tikIio galvutėje.

Skirstomieji krumpliaračiai tepami alyva, tekančia savitaka iš cilindry ,galvutės einančiais kanalais.

Variklio 3M3-53-12 (28 ,pav.) tepimo sistemoje slegiama alyva tepami alkūninio veleno pagrindiniai ir guoliai, skirs­tymo velenėlio ,guoliai, svirčių ašis, skirstytuvo ir alyvos isiurblio pavaros velenas.

Cilindrai, švaistiklių viršutinių ,galvučių jvorės, vožtuvų

pirštai, kėlikliai ir skirstymo velenėlio kumšteliai te­pami ištaškoma alyva.

Skirstymo velenėlio pavaros krumpliaračiai tepami alyva, ište­kančia iš filtro, o skirstytuvo ipavara ir jos krumpliaračiai — alyva, ištekančia iš ertmės, esančios tarp skirstymo velenėlio penktojo kak­liuko ir cilindry bloko kamščio.

Prieš aušinimo sistemos radiatorių jtaisytas alyvos radiatorius. Jis įjungiamas ir išjun,giamas čiaupu.

Automobilio KamA3 variklio tepimo sistema parodyta 29 paveiks­le. Alyvą iš karterio dugninės pro ėmiklj siurbia dviejų sekcijų aly­vos siurblys. Iš siurblio slėgimo sekcijos alyva priekinės sienelės kanalu varoma į visasrautj filtrą su dviem filtravimo elementais. Išvalyta alyva varoma ,pagrindinę ma;gistralę. Iš jos cilindrų ;bloko pertvary kanalais alyva eina alkūninio veleno pagrindinius guolius.

Automobilių supirkimas Vilniuje