Alyvos filtrai ir radiatorius
2017-03-25
Kokios priežastis automobilyje? Gal karbiuratorius?
2017-04-07

Svarus devynioliktojo amžiaus technikos laimėjimas elektromobilis

Svarus devynioliktojo amžiaus technikos laimė­jimas elektromobilis — kurį laiką net pirmavo tarp to meto įvairių savaeigių ekipažų. Jis pirmasis įveikė šimto kilometrų per valandą greičio ribą, pra­lenkęs netobulus savo bendraamžius benzininius ir garo automobilius. Šį rekordą pasiekė belgas Ca­mille Jenatzy savo specialiai greičio rekordams siek­ti sukonstruotu elektriniu ekipažu. Tai buvo vien­vietis cigaro formos elektromobilis su prasmingu pavadinimu „Jamais contente” („Visada nepatenkin­tas”). Tais laikais labai didelį greitį 106 kilomet­rus per valandą — šis elektromobilis pasiekė vieno kilometro atkarpoje. Rekordas užfiksuotas 1899 m. gegužės 1 dieną.

Tačiau ne visai teisinga manyti, kad pirmųjų elektromobilių rekordiniai rodikliai liudija nepap­rastą techninį tobulumą. Suprantama, kad jie negalėjo būti be trūkumų, iš kurių didžiausiu galėtu­me laikyti sunkius akumuliatorius, nepajėgiančius sukaupti daug energijos, reikalingos važiuoti greit ir ilgai be papildomo pakrovimo. Elektrinių ekipažų akumuliatorių energijos pakakdavo vidutiniu grei­čiu važiuoti vos penkiasdešimt kilometrų. Jeigu vai­ruotojas norėjo važiuoti greičiau, dažniau reikėdavo keisti išsikrovusius sunkius švino akumuliato­rius. Štai kodėl 100 km/h greičiu buvo galima nu­važiuoti vos kelis kilometrus… Elektromobilius ilgai­niui nukonkuravo automobiliai su vidaus degimo varikliais, nes tokie varikliai buvo patikimesni, eko­nomiškesni.

Elektromobilio atgimimas

Šiandien, maždaug po šimto metų, kadaise už­mirštas elektromobilis vėl prisimenamas dėl jo ge­rųjų savybių — tų, kurių neturi buvęs konkurentas šiuolaikinis automobilis. Kai vis labiau pavargstame nuo automobilių triukšmo, esame priversti kvėpuoti jų teršiamu oru, kai susimąstome apie kitokias pra­žūtingas automobilizacijos pasekmes, prisiminti elek­tromobill nereiškia grįžti praeitį. Paprasčiausiai se­ni konkurentai iš naujo susitinka, ir kiekvienas iš jų gali ir turi tarnauti žmogui.

Garu varomų ekipažų kūrėjai su pavydėtinu atkaklumu iki pat XIX a. pabaigos tobulino variklio konstrukciją, tačiau pastangos sukurti tokią garo rnašiną, kurią būtų galima naudoti kaip galingą, pa­togų savaeigių ekipažų variklį ėjo niekais. Didžiau­sia kliūtis — pernelyg didelis garo katilo svoris, be to, katilas kiekvienu momentu galėjo sprogti. Ne­imanoma buvo išvengti ir gremėzdiškų viso garo eki­pažo gabaritų.

Tačiau patirtis, sukaupta kuriant garo variklius, buvo labai naudinga. Savaeigių ekipažų kūrėjai iš­siaiškino, kokiomis būtinomis savybėmis turi pasižy­mėti variklis: jis turi būti nedidelis, lengvas, greit užvedamas, vartoti nebrangų, lengvai prieinamą ku­rą, kurio turi užtekti nuvažiuoti ne vieną šimtą ki­lometrų.

Kategorija ir šaltinis: automobilių supirkimas Alytuje