Alyvos filtrai ir radiatorius

Kalbinti automobilių supirkėjai Šiauliuose automobilio eksplotavimo ilgaamžiškumas yra: alyvos keitimas tada, kada jis reikalingas, jokiais būdais neuždelst su pakeitimu.

Alyvos filtrai

llgainiui eksploatuojamo automobilio alyva ,blo,gė­ja, nes ją užteršia metalinių detalių dilimo produktai ir nuodegų dalelės, kurios isusidaro alyvai liečiantis su karštomis cilindrų sie­nelėmis. Alyva, plaudama karštas detales, koksuojasi, joje atsiranda dervos ir lako tipo produktų. Sios priemaišos kenkia varikliui, todėl alyva valoma, t. y. filtruojama.

Alyvos išcentrinis filtras

Autornobilių 3HJI-130 ir KaMA3 varik­liuose naudojami išcentriniai alyvos filtrai isu reaktyvine ,pavara. Filtrą (31 pav.) sudaro korpusas su ašimi, ant ašies guolio isumon­tuotas rotorius ir ,gaubtas. Zemiau rotoriaus jtaisyti du žikleriai ir filtravimo tinklelis,. Ziklerių skylutės nukreiptos j skirtin,ga,s puses. Gaubtas veržle įtvirtintas ant rototiaus ašies ir iš viršaus uždengtas dangteliu, priveržtu sparnuotąja veržle. Rotorius sukasi veikiamas pro abu žiklerius trykštančios alyvos srauto. Var.iklio KaMA3-740 filtro rotorius sukasi veikiamas iš rotoriaus ašies tūtos ištekančio alyvos reaktyvinio srauto jėgos.

Alyva pirmiausia patenka rotoriaus tuščiavidurę ašį, paskui – į gaubtą. Sukantis rotoriui, sunkios alyvos priemaišų dalelės bloškiamos prie gaubto sienelių — ten susidaro nuosėdų sluoksnis. Paskui alyva teka pro tinklelį ir nufiltruota išpurškiama žiklerių. Paskui ji suteka į karterio dugninę.

alyvos išcentrinis filtras

Alyvos radiatorius

Kai lauke karšta ir kai važiuojama sunkiai įveikiamais kelio ruožais, alyva gali labai įkaisti ir todėl pasidaryti visai skysta. Tada iš karto ,sumažėja slėgis tepimo sistemoje.

Kad nepasidarytų per daug skysta, alyva aušinama. Tam tikslui variklio tepimo sistemoje yra surnontuotas alyvos radiatorius. Jį sudaro bakeliai, sujungti horizontaliais vamzdeliais. Kad būtų di­desnis aušinimo ipaviršius ir standesnis radiatorius, vamzdeliai da­romi su metalinėmis briaunelėmis. Automobilio 314JI-130 alyvos ra­diatorių sudaro briaunotų (kad ibūtų didesnis šilumos atidavimo pa­viršius) vamzdelių igyvatukas.

Alyvos radiatoriuje alyva sutinka labai nedidelį pasipriešinimą, todėl slėgis sistemoje gali sumažėti, ir j tepamus ,paviršius pateks mažiau alyvos. Kad taip neatsitiktų, alyvos radiatorius įjungiamas čiaupu. Prieš čiaupą įtaisy-tas apsauginis vožtuvas užsidaro ir ne­praleidžia alyvos j radiatorių, kai slėgis tepimo sistemoje pasidaro mažesnis kaip 0,1 MPa.

Variklyje 3HJI-130 alyva j radiatorių teka iš apatinės siurblio sekcijos. Išjun,gus radiatorių, visa alyva pro dangtelyje įmontuotą reguliavimo vožtuvą teka j siurblio siurbimo ertmę, ap­lenkdama radiatorių.

Automobilių variklitį tepimo :sistemoje visa alyva, pratekėjusi radiatorių, suteka j karterio dugninę.

Variklis – technologijos

Kai variklis neįšilęs, slėgis te,pimo sistemoje igali padidėti tiek, kad ims trūkinėti tepimo sistemos kanalai. Kad taip neatsitikty ir alyva būtų tiekiama normaliai net ir tada, kai smarkiai išdilusios detalės, tepimo :sistemoje įtaisytas redukcinis vožtuvas.

Variklyje 3M3-53-12 redukcinis vožtuvas įtaisytas siurblio kor­puse. Variklyje 3H,TI-130 siurblio viršutinės sekcijos redukcinis vož­tuvas įmontuotas ketiniame tarpiklyje tar,p viršutinės ir apatinės siurblio ■sekcijų. Gamykloje redukcinis vožtuvas sureguliuojamas 0,2-0,4 MPa slėgiui. Eksploatūojant automobilj, jo paprastai ne­reikia reguliuoti.

Automobilyje KaMA3 kiekviena variklio alyvos siurblio sekcija turi po apsauginį vožtuvą, sureguliuotą 0,8-0,85 MPa slėgiui. Slė­gimo sekcijos korpuse jtaisytas diferencinis vožtuvas, palaikantis pagrindinėje magistralėje 0,4-0,45 MPa slėgį.

Užsiteršus visasraučiam filtrui su keičiamais filtravimo elemen­tais, alyva j pa,grindinę magistralę tekės pro filtro reguliavimo vož­tuvą.

Automobilyje KaMA3 variklio išcentrinio alyvos filtro korpuse yra du vožtuvai: vienas — reguliavimo, neleidžiantis slėgiui prieš išcent­rinį filtrą padidėti daugiau kaip iki 0,65 MPa, ir kitas — apsauginis, isureguliuotas 0,05-0,07 MPa slėgiui.

 

Automobilių supirkimas kai problema – variklis

Suslėgimas   stūmoklis iš art slenka j vrt. Ir siurbimo, ir išmetimo skylės uždengtos. Tūris virš: stūmoklio mažėja, todėl slėgis takto pabai,goje padidėja iki 1,0-1,2 MPa, o temperatūra pakyla iki 350-450 °C. Darbinis mišinys suslegiamas, todėl geriau išga­ruoja benzinas ir jo garai geriau susimaišo su oru.

Darbo eiga (degimas ir plėtimasis) — suslėgtą darbinį mišinį uždega kibirkštis. Veikiamas besiplečiančių dujų slė,gio, stūmoklis iš vrt slenka ar.t. Siurbimo ir išmetimo skylės uždengtos. Dujū slė­gis pakyla 3,5-4,0 MPa, temperatūra — iki 2000 °C.

Išmetimas —Istūmoklis iš art Islenka vrt. Išmetimo skylė ati­dengta. Dujų slegis sumažėja iki 0,11-0,12 MPa, temperatūra — iki 300-400°C.

Keturtakčio dyzelinio variklio darbo ciklas panašus karbiurato­rinio variklio. Jj tai.p pat sudaro keturi taktai.

Isiurbimasstūmoklis slenka iš vrt art. Siurbimo skylė ati­dengta. Dėl susidariusio praretinimo cilindrą ,pripildo oras. Oro islė­gis takto pabaigoje 0,075-0,085 MPa, temperatūra 90-125°C.

Suslėgimas —stūmoklis iš art slenka vrt. Siurbimo ir išmetimo skylės uždengtos. Oras cilindre suslegiamas. Kadangi suslegimo laipsnis dyzelinio variklio cilindruose didesnis (15-20), tai dides­nis ir slėgis (3,0-4,0 MPa), ir temperatūra (600-700°C). Tokia aukšta suslėgto oro temperatūra reikalinga tam, kad užsidegtų Ž ci­lindrą jpurkšti dyzeliniai degalai.

Darbo eiga, išmetimas ir kitos sistemos

Darbo eigasusiėgimo takto pabai,goje j cilindrą purkštuvu 15,0-20,0 MPa slėgiu smulkiais lašeliais įpurškiami, dyzeliniai de­,galai. Susimaišę su jkaitusiu oru, degalai užsidega, todėl slėgis cilindre padidėja iki 7,0-9,8 MPa, o temperatūra pakyla 1800— 2000 °C. Veikiamas susidariusio slėgio, stūmoklis iš vrt slenka į art. Siurbimo ir išmetimo skylės uždengtos.

Išmetimasstūmoklis iš art slenka j vrt. Išmetimo skylė ati­dengta. Dujų temperatūra sumažėja iki 300-400 °C, slėgis — iki 0,11-0,12 MPa. Deginiai išstumiami iš cilindro.

Kad vidaus degimo variklis normaliai dirbttį, jame, be .alkūninio, dar yra dujų skirstymo mechanizmas ir keturios sistemos: aušinimo, tepimo, maitinimo ir uždegimo. Dyzeliniame variklyje uždegimo sis­temos nėra.

Alkūninis mechanizmas priima besiplečiančių dujų slėgj ir stū­moklio Islankiojatnąjį judesį ,paverčia alkūninio veleno sukamuoju judesiu.

Duių skirstymo mechanizmas tam tikru momentu cilindrą įlei­džia reikiamą kiekj degiojo mišinio ir iš jo išleidžia deginius.

Aušinimo ir maitinimo sistemos

Aušinimo sistema reikalinga dirbančio variklio kaistančioms de­talėms aušinti. Cia bus nagrinėjami automobiliai su skystine auši­nimo sistema.

Tepimo sistemos alyva tepami ir šiek tiek vėsinami variklio de­talių trinties paviršiai. Tepimo sistemos filtrais valoma alyva (iš jos ,pašalinamos mechaninių priemaišų dalelės).

Maitinimo sistema sudaro de,gųjį mišinį, tiekia jj variklio cilindrus ir pašalina de,gimo produktus. Karbiuratoriniuose varikliuose degusis mišinys sudaromas iš benzino gartį ir oro, dujų varikliuo­se — iš dujų ir oro. Dyzelinio varik1io maitinimo sistemos prietaisai cilindrus dideliu slėgiu smulkiais lašeliais įpurškia dyzelinius degalus.

Uždegimo sistema žemosios įtampos srovę paverčia aukštosios įtampos srove. Gavusios tokios įtampos srovę, užde,gimo žvakės ki­birkštimi uždega darbinį mišinį.

Vienacilindriame variklyje vienai darbo eigai tenka trys paren­giamieji taktai, todėl toks variklis dirba netolygiai. Be to, igana di­delė ir variklio masė, tenkanti galios vienetui. Daugiacilindriai va­rikliai šių trūkumų neturi. Tokiuose varikliuose esti keletas cilindry, o jtį švaistikliai sujungti su bendro veleno iskriejikais.

Daugiacilindriai varikliai

 

Daugiacilindriuose varikliuose darbo taktai nesutampa, todėl parengiamieji taktai vyksta dėl energijos, kuri išsiskiria darbo takto metu viename iš ci1indrų. Siuo atveju smagratis ne toks svarbus, todėl jis daromas len,gvesnis — tada variklio masė, tenkanti ,galios vienetui, būna mažesnė, ‘dattg tolygiau dirba variklis. Variklių cilindrai gali būti sumontuoti viena eile vertikaliai arba pasvirai ir dviem eilėmis (kampas tarp eilių 90°).

Ką kalba automobilių supirkėjai Alytuje

Daugelis automobilių supirkėjų priduria, kad dažnai pasitaiko kažkur 70 proc. visų superkamų automobilių turinti variklio problemų. Taip pat priduria, kad dažnas atvejis – jau senas automobilis ir nori juo atsikratyti. Alytuje didžioji dalis pasitaikydavo seni automobiliai, kuriuos supirkdavo supirkėjai. Šiame mieste nėra taip daug asmenų, kurie užsiimtų šia veikla. Lyginant su Vilniumi, tai tikrai nedaug.

šaltinis: Automobilių supirkimas Alytuje